Haus Space

Chuyên gia

Hill Lodge 14 ảnh

Công trình nằm trên một triền dốc đổ ra biển Mũi Né, tỉnh Bình Thuận. Haus Space cải tạo nhà ở hiện trạng thành một nơi kinh doanh dịch vụ lưu trú, mang tên Hill Lodge.